My dog Erie, 9 weeks old.

My dog Erie, 9 weeks old.

  1. msspica reblogged this from zachklein
  2. erow80 reblogged this from zachklein
  3. lauren said: Good looking pup.
  4. zachklein posted this